Názov združenia: Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike. Oficiálny skrátený názov združenia je JMF.

Právna forma: Záujmové združenie právnických osôb s právnou spôsobilosťou ako právnická osoba

Sídlo: Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava
IČO: 30779618
Tel. č.: 02/50 23 91 11
Fax: 02/55 57 65 74
e-mail: jmf@jmf.sk
http: //www.jmf.sk

Vznik združenia: 29. jún 1992 – JMF založený ako záujmové združenie právnických osôb podľa § 20f a násl. Občianskeho zákonníka. 26. august 1992 – JMF zapísaný do registra záujmových združení právnických osôb vedenom na Okresnom úrade Bratislava ako združenie odborových právnických subjektov. V súčasnosti je JMF evidovaný v príslušnom registri záujmových združení právnických osôb na Krajskom úrade Bratislava. JMF združuje členské odborové zväzy pôsobiace na území Slovenskej republiky a Majetkovú úniu odborových zväzov Slovenskej republiky.

Odborárske nám. 3
815 70 Bratislava
Tel. č.: 02/50 23 91 11
Fax: 02/55 57 65 74
e-mail adresa
jmf@jmf.sk

Ochrana osobných údajov